slider 3 1200x450
slider 3 1200x450
zspas
slider_5-1200x450
Shadow

O škole

Škola má v našem městě dlouholetou tradici. Zřizovatelem školy je město Mělník.
Od 1. září 2016 došlo ve škole k zásadním změnám, které jsou dány nejen novým názvem školy – Základní škola se speciálními třídami Mělník, příspěvková organizace, ale také velkými legislativními změnami, které byly v našem školství realizovány.
Nově se všichni žáci základní školy vzdělávají podle školního vzdělávacího programu dle RVP ZV. Individuálně mohou být žákům ve spolupráci s poradenskými zařízeními nastavována podpůrná opatření, jejichž cílem je úprava vzdělávání dle individuálních potřeb konkrétního žáka. Jsme malou školou, celkový počet žáků je cca 100. Snažíme se vzdělávat všechny žáky v příjemném a bezpečném prostředí. Jsme školou otevřenou novým cestám. Malé třídní kolektivy, přehledná budova a vstřícný pedagogický sbor je základem pro klidné školní prostředí.
Jsme malotřídní základní školou. V jedné třídě se vzdělávají většinou žáci dvou ročníků. Ve třídách působí asistentky pedagoga. Třídní kolektivy mají průměrně 15 žáků.
V naší základní škole vzděláváme žáky zařazené do tříd dle §16 odstavce 9 ŠZ – v současné době máme 2 třídy pro žáky s LMP a 1 třídu pro žáky s jiným znevýhodněním (např. PAS). Třídy se naplňují do maximálního počtu 12 žáků.
Ve třídách základní školy speciální se vzdělávají žáci se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením a více vadami a autismem. Tito žáci jsou vyučováni podle školního vzdělávacího programu dle RVP ZŠ speciální. V současné době máme 5 speciálních tříd a přípravný stupeň ZŠ speciální, který je určen pro děti předškolního věku se zdravotním postižením. Ve třídách je maximální počet 6 žáků. Ve třídách působí speciální pedagogové a asistenti pedagoga.
V rámci vyučování je vybraným žákům školy poskytována individuální logopedická péče. Součástí školy je také školní družina.
Od 1. 9. 2016 naše škola sídlí již pouze v jedné budově na adrese J. Seiferta 179/9, Mělník. Tato budova v létě 2016 prošla částečnou rekonstrukcí, zejména v oblasti zajištění bezbariérovosti (výtah, schodišťová plošina) – jsme tedy školou plně bezbariérovou. Škola byla vybavena novou výdejnou obědů pro naše žáky. Díky této rekonstrukci jsme mohli zajistit lepší podmínky pro žáky se zdravotním postižením .
Nyní tedy vzděláváme naše žáky v budově v centru města, což přináší velké výhody zejména v dostupnosti např. muzea, knihovny, kulturního domu, parků apod.
Budova je vybavena gymnastickým sálkem, moderní ICT učebnou, relaxační místností. Na školním pozemku žáci využívají hřiště s umělým povrchem a také bezpečným travnatý prostor s herními prvky. Celý pozemek školy je vnitřním dvorem, je to tedy klidné místo uprostřed přilehlých zahrad.