slide
slide

O NÁS

Naše škola má v našem městě dlouholetou tradici. Zřizovatelem školy je město Mělník.
Od 1. září 2016 došlo v naší škole k zásadním změnám, které jsou dány nejen novým názvem školy – Základní škola se speciálními třídami Mělník, příspěvková organizace, ale také velkými legislativními změnami, které byly v našem školství realizovány.

Nově se všichni naši žáci základní školy vzdělávají podle školního vzdělávacího programu dle RVP ZV. Individuálně mohou být žákům ve spolupráci s poradenskými zařízeními nastavována podpůrná opatření, jejichž cílem je úprava vzdělávání dle individuálních potřeb konkrétního žáka. Jsme malou školou, celkový počet žáků je cca 90. Snažíme se vzdělávat všechny žáky v klidném, příjemném a bezpečném prostředí. Jsme školou otevřenou novým cestám. Malé třídní kolektivy, přehledná budova a vstřícný pedagogický sbor je základem pro klidné školní prostředí.

Jsme malotřídní základní školou. V  jedné třídě se vzdělávají většinou žáci dvou ročníků. Ve třídách působí asistentky pedagoga. Třídní kolektivy mají průměrně 15 žáků.

Ve speciálních třídách se vzdělávají žáci se středně těžkým, těžkým mentálním postižením, více vadami a autismem. Tito žáci jsou vyučováni podle školního vzdělávacího programu dle RVP ZŠ speciální. V současné době máme 4 speciálním třídy a přípravný stupeň ZŠ speciální, který je určen pro děti předškolního věku se zdravotním postižením. Ve třídách je maximální počet 6 žáků. Ve třídách působí speciální pedagogové a asistenti pedagoga.

V rámci vyučování je vybraným žákům školy poskytována individuální logopedická péče. Součástí školy je také školní družina.

Máme již jen jednu třídu druhého stupně pro žáky s lehkým mentálním postižením. Vzdělávají se podle původního školního vzdělávacího programu dle RVP ZV – příloha pro žáky s LMP, který již pouze „dobíhá“ a nové žáky do těchto tříd již nemůžeme přijímat (nelze přestoupit ze ZŠ).

Od 1. 9. 2016 naše škola sídlí již pouze v jedné budově na adrese J. Seiferta 179/9, Mělník. Tato budova v létě 2016 prošla částečnou rekonstrukcí, zejména v oblasti zajištění bezbariérovosti (výtah, schodišťová plošina) – jsme tedy školou plně bezbariérovou. Škola byla vybavena novou výdejnou obědů pro naše žáky. Díky této rekonstrukci jsme mohli zajistit lepší podmínky pro naše zdravotně postižené žáky, kteří se do té doby vzdělávali v budově v Cukrovarské ulici. Tuto budovu jsme na konci června 2016 předali zpět zřizovateli.

Nyní tedy vzděláváme naše žáky v budově v centru města, což přináší velké výhody zejména v dostupnosti např. muzea, knihovny, kulturního domu apod.

V létě 2017 byla dokončena úprava zahrady, výměna vstupních vrat, úprava chodníků. Budova je vybavena gymnastickým sálkem, dílnami, moderní ICT učebnou a hřištěm s umělým povrchem.