slider 3 1200x450
slider 3 1200x450
zspas
slider_5-1200x450
Shadow

Rozhodnutí o přijetí

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI MĚLNÍK, příspěvková organizace JAROSLAVA SEIFERTA 179 PSČ 276 01 MĚLNÍK


Telefon : 315 622 202 – 3
ICO: 470 11 297
e-mail reditel@zsp-melnik.cz
e-mail zs-prakticka.melnik@tiscali.cz
www.zsp-melnik.cz

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání
ČJ.: ZŠ – 46b/2022
Základní škola se speciálními třídami Mělník, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:
Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole se speciálními třídami Mělník, příspěvková organizace

11 uchazečů s těmito registračními čísly:

Registrační číslo Rozhodnuto

01/2022 přijat
02/2022 přijat
03/2022 přijat
06/2022 přijat
07/2022 přijat
09/2022 přijat
10/2022 přijat
11/2022 přijat
13/2022 přijat
14/2022 přijat
17/2022 přijat

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 6. 5. 2022 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno na webových stránkách školy.
www.zsp-melnik.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 

MgA. Mgr. Kateřina Laloušková (ředitelka školy)