slider 3 1200x450
slider 3 1200x450
zspas
slider_5-1200x450
Shadow

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

ČJ.: ZŠ – 47b/2021

Základní škola se speciálními třídami Mělník, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole se speciálními třídami Mělník, příspěvková organizace

10 uchazečů s těmito registračními čísly:

Registrační číslo                                           Rozhodnuto

01/2021                                                            přijat

02/2021                                                            přijat

03/2021                                                            přijat

05/2021                                                            přijat

06/2021                                                            přijat

07/2021                                                            přijat

09/2021                                                            přijat

11/2021                                                            přijat

12/2021                                                            přijat

13/2021                                                            přijat

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 17. 5. 2021 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno na webových stránkách školy www.zsp-melnik.cz.

Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 

MgA. Mgr. Kateřina Laloušková, ředitelka školy

Ke stažení: Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání