slider 3 1200x450
slider 3 1200x450
zspas
slider_5-1200x450
Shadow
Od 1. 9. 2022 přijmeme asistenta pedagoga na 20 hodin týdně (0,5 úvazku).. Požadované vzdělání - maturitní zkouška podmínkou

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ šk. 2019/2020

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI MĚLNÍK,

příspěvková organizace JAROSLAVA SEIFERTA 179 PSČ 276 01 MĚLNÍK

Telefon : 315 622 202 – 3
ICO: 470 11 297
e-mail reditel@zsp-melnik.cz
e-mail zs-prakticka.melnik@tiscali.cz
www.zsp-melnik.cz

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

ČJ.: ZŠ – 61b/2019
Základní škola se speciálními třídami Mělník, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole se speciálními třídami Mělník, příspěvková organizace 9 uchazečů s těmito registračními čísly:
Registrační číslo – Rozhodnuto

   • 02/2019 – přijat
   • 03/2019 – přijat
   • 05/2019 – přijat
   • 07/2019 – přijat
   • 09/2019 – přijat
   • 10/2019 – přijat
   • 15/2019 – přijat
   • 16/2019 – přijat
   • 20/2019 – přijat
   • 21/2019 – přijat

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 30. 4. 2019 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno na webových stránkách školy.

www.zsp-melnik.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

MgA. Mgr. Kateřina Lalouškováředitelka školy


STÁHNOUT: Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání