slider 3 1200x450
slider 3 1200x450
zspas
slider_5-1200x450
Shadow
Od 1. 9. 2022 přijmeme asistenta pedagoga na 20 hodin týdně (0,5 úvazku).. Požadované vzdělání - maturitní zkouška podmínkou

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání šk. rok 2017/2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI MĚLNÍK, příspěvková organizace
JAROSLAVA SEIFERTA 179 PSČ 276 01 MĚLNÍK

Telefon: 315 622 202 – 3
ICO: 470 11 297
e- mail: reditel@zsp-melnik.cz
e-mail: zs-prakticka.melnik@tiscali.cz
web www.zsp-melnik.cz

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

ČJ.: ZŠ – 60b/201

Základní škola se speciálními třídami Mělník, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole se speciálními třídami Mělník, příspěvková organizace 15 uchazečů s těmito registračními čísly:

Registrační číslo Rozhodnuto
01/2017 přijat
02/2017 přijat
05/2017 přijat
06/2017 přijat
07/2017 přijat
08/2017 přijat
09/2017 přijat
11/2017 přijat
12/2017 přijat
14/2017 přijat
18/2017 přijat
23/2017 přijat
24/2017 přijat
26/2017 přijat
27/2017 přijat

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 28. 4. 2017 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno na webových stránkách školy

www.zsp-melnik.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

MgA. Mgr. Kateřina Laloušková
ředitelka školy